Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.pyrzyce.naszepcpr.pl strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo – treści niewykorzystane do realizacji bieżących działań podmiotu oraz nieaktualnie lub niepoddawane po dniu 23 września 2019r. przebudowom i zmianom;

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-01-29

Data ostatniej aktualizacji : 31.05.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery);

  • możliwość powiększenia wielkości liter.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą mailową wysyłając wiadomość pod adres pcprpyrzyce@wp.pl lub telefoniczny na numer  91 8874120

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich, Strona Rzecznika Praw Dziecka.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych.

  • Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  • Parking przy budynku jest ogólnodostępny, wyznaczone jest również miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

  • Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą realizować sprawy w Urzędzie przy pomocy osoby przybranej, która może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobą uprawnioną.

  • Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych.

  • Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Dostęp do świadczenie usług tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny