Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach z siedzibą przy ul. Młodych Techników 7, 74-200 Pyrzyce, strona internetowa: www.pyrzyce.naszepcpr.pl/, e-mail: pcprpyrzyce@wp.pl, Tel. (91) 8874120.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Bartoszem Biegusem w następującej formie:

 

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres 

   e-mail: biuro@rodo-gryf.pl

 

2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Pyrzyce, ul. Młodych Techników 7, 74-200 Pyrzyce.

 

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 

Dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach.

 

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa:

 

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych;

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

1) Przez okres wynikający z przepisów prawa zgodnie z instrukcją archiwalną;

 

2) Przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).

 

3) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

 

 

Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia stosownego postępowania przewidzianego przepisami prawa zmierzającego do realizacji Pani/Pana żądania określonego w podaniu/wniosku, itp.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny