Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowane ze środków PFRON.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie spełnia wielorakie funkcje na rzecz coraz pełniejszej współpracy z osobami niepełnosprawnymi oraz instytucjami, których działalność wiąże się z poprawą funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Centrum jako jednostka powiatowa, realizuje zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami ).

 

Rada Powiatu corocznie w formie uchwały dokonuje podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych dla Powiatu Pyrzyckiego na realizacje zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

W 2023 roku plan przyjęty na podstawie Uchwały Nr XL/226/2023 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 marca 2023r.wynosi :

 

1) Rehabilitacja zawodowa – 50.000 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu,

2) Rehabilitacja społeczna – 1.479.275 zł z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 969.360 

b) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych200.000 zł.

c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 273.915 zł,

d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 6.000 zł.

e) dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusach fehabilitacyjncy - 30.000 zł

 

Wysokość ofinansowanie kosztów działania WTZ nie podlega podziałowi przez Radę Powiatu.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (NFZ). Wysokość dofinansowania w :

- sprzęt rehabilitacyjny wynosi – do 80% kosztów tego sprzętu,

- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi -do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej , nie więcej niż 150% kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Najczęściej dofinansowywanym przez PCPR ze środków PFRON sprzętem są : aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, protezy, pionizatory, balkoniki, materace p-odleżynowe, pieluchomajtki, cewniki itp.

 

O dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych jeżeli zadanie to umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się (bariery architektoniczne),osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności (bariery w komunikowaniu się i techniczne). Dofinansowanie wynosi do 95 % wartości prac związanych z likwidacją barier.

 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej tj. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu realizowane są przez PUP w Pyrzycach

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny